คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)”

ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o1โครงสร้าง• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
 
o2ข้อมูลผู้บริหาร• แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย*
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
 
o3อำนาจหน้าที่• แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
* ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
 
o4ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ที่อยู่หน่วยงาน

     (2) หมายเลขโทรศัพท์

     (3) E-mail ของหน่วยงาน

            (4) แผนที่ตั้ง

 
o5ข่าวประชาสัมพันธ์

o  แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

o  แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

o  เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

 
o6Q&A

o  แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board*

o  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึง E-mail

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

     (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง

     (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 • แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) โครงการหรือกิจกรรม

      (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

      (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

      (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

 • แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

            (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

 
o9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

      (4) ปัญหา/อุปสรรค

      (5) ข้อเสนอแนะ

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 
o10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

        (1) ชื่องาน

        (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

  (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง        

  * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*

o  แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน*  ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ชื่องาน

(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service

(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม
ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)

(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด

 
o12ข้อมูลสถิติการให้บริการ*

 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

    (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

 
o13E–Service
 • แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
 • แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

* ไม่รวมถึงช่องทางการถาม – ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

    (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

    (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

    (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

    (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ

 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

* กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตาม พรบ. 60 ซึ่งเป็นข้อมูลปี งบประมาณ พ.. 2567

แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยเป็นประกาศเชิญชวนเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ปีงบประมาณ พ.. 2567

 
o16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o  แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

    (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

    (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

    (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (6) ราคากลาง (บาท)

    (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

    (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

    (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

    (10) เลขที่โครงการ

    (11) วันที่ลงนามในสัญญา

    (12) วันสิ้นสุดสัญญา

o   เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

 
o17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

o  แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)

(3) ปัญหา/อุปสรรค

(4) ข้อเสนอแนะ

o  แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

    (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

    (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

    (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

    (6) ราคากลาง (บาท)

    (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

    (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

    (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

    (10) เลขที่โครงการ

    (11) วันที่ลงนามในสัญญา

    (12) วันสิ้นสุดสัญญา

o  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 
o18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) โครงการหรือกิจกรรม

   (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

   (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

o เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) โครงการหรือกิจกรรม

      (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

      (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

      (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      (7) ปัญหา/อุปสรรค

      (8) ข้อเสนอแนะ

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 
o20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o   แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*

*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 
o21การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ

     (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน

            (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 
o22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

            (5) ระยะเวลาดำเนินการ

 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
 • เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 
o24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

     (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

     (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

o เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

ไม่มีเรื่องร้องเรียน
o25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

     (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

     (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

     (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 

 
o26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567

* การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)

 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

 •  
 
o28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน

เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

 

 

 

 

 
o29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

 •  
 
 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*

     (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

     (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

     (4) การบริหารงานบุคคล

 • ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

     (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

     (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

             (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

 
o32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) โครงการ/กิจกรรม

     (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

     (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ  

 
o33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

     (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

     (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*

     (3) ปัญหา/อุปสรรค

     (4) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

 
ลำดับข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูลลิงค์หรือ URL ข้อมูลหมายเหตุ
o34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o   แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

      (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

      (2) การให้บริการและระบบ E-Service

      (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

      (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

      (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

      (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

      (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o   แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

      (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

      (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

      (4) ระยะเวลา

o    แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

 
o35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม

      (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 •