Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 31 มกราคา 2567 ณ อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Open House เปิดบ้าน ม.กาฬสินธุ์ 2024 The Future of Job & Education Fair ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การประกวดแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ การประกวด Cover Dance การประกวด Cosplay The Future of Job และการประกวดสุนทรพจน์ 3 ภาษา ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ และในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. รวมทั้งสิ้น 500 คน การจัดกิจกรรม Open House ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แนะนำหลักสูตรทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแนะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นทางเลือกในการนำข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถวางแผนการศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity+72

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin