Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการบริการวิชาการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 3️⃣0️⃣ แห่ง ร่วมกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในเวทีการแลกเปลี่ยน (KM) ในการรออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin