สำหรับบุคลากร

สำหรับบุคลากร

E-Document

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

e-research

ระบบฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เอกสารดาวน์โหลด

ระบบคลังเอกสารภายนอกและภายใน

ระบบบริการการศึกษา (ESS)

ระบบบริการการศึกษา

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบบริการการศึกษา

E-Learning

ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

E-Slip

ระบบสลิปเงินเดือน

E-meetting

ระบบประชุม

E-mail

อีเมล์มหาวิทยาลัย @ksu.ac.th

เปลี่ยนรหัสผ่าน LDAP

เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต