Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 โดยมี นางปฏิมา บุษราคัม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงในการทำงานให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ สถาบัน สำนัก เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง จำนวน 60 คน และเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoommeeting@KSU จำนวน 63 คน วิทยากร โดย นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมขององค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมและเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ สถาบัน สำนัก เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติ ธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร (Do’s and Don’ts) และหลักคำธรรมาภิบาลเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ยึดติดวัตถุนิยมจนเกินไป รวมถึงได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในทุกด้านให้ครอบคลุมกับวิชาชีพและหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin