Activity/Highlight

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแก้จน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 พร้อมลงนามความร่วมมือเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเมืองน้ำดำ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานฯโรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 3 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2566 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดนำเสนอผลงานวิชาการ​ ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14

อ่านต่อ »
Activity/Highlight

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอดผลงานประสบการณ์ วิชาชีพวิศวกรรม เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านต่อ »