Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) ณ  อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมให้โอวาท ตามโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2567

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่มหาวิทยาลัยของเราด้วยความยินดียิ่ง มหาวิทยาลัยของเรา มุ่งเน้นเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่ให้ความรู้และความชำนาญ ในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง ให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม” และมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศ ภายในปี 2567 หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือ การทำให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งของครอบครัวและตนเองได้ นักศึกษาทุกคนล้วนเป็นความหวังของพ่อแม่ และญาติพี่น้อง รวมทั้งเป็นความหวังของมหาวิทยาลัยด้วย ถ้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาเก่งคน เก่งงานและเก่งคิดขึ้นไม่ได้ ถือว่ายังทำหน้าที่ไม่สำเร็จ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา  พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่บรรยากาศของความอบอุ่น และความปรารถนาดี ทั้งจากรุ่นพี่ ศิษย์เก่า คณาจารย์และผู้บริหาร อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันนี้  เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตร 3 ปี จำนวน 6 คณะ ขบวนเชิญธงตราสัญลักษณ์ 

บรรยายพิเศษ โดย  ดร.อนิรุทธ์ สุวรรณรงค์  อุปนายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวข้อ “ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”  บรนรยาย โดย อาจารย์ ดร.จักรินทร์ ตรีอินทอง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง อาจารย์เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

 “สร้างความรักและภูมิใจในมหาวิทยาลัย” แสดงธรรม โดย หลวงตาสินทรัพย์ จรณธัมโม ในหัวข้อ “ธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่” จากนั้น   TO BE NUMBER ONE พบนักศึกษาใหม่ และบรรยาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในหัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่รู้เท่าทันสิ่งเสพติด และ บุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบใกล้ตัว”  และกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ เมฆพยับหมอก รุ่นที 9 ปีการศึกษา 2567 “ผูกเอาแขนน้อง ฮ้องเอาขวัญเจ้า เข้ามอน้ำดำ” ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพ/ข่าว : ผศ.นุกูล แก่นจันทร์ และงานสื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin