ม.กาฬสินธุ์ จัดเวทีสำรวจและสะท้อนบทเรียนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม โครงการที่ปรึกษาด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (18 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เวทีสำรวจและสะท้อนบทเรียนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม และถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างความสำเร็จกำรขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการที่ปรึกษาด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567” 

การจัดทำโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและติดตามการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมหรือประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้และถอดบทเรียนกรณีตัวอย่าง ความสำเร็จ ของชุมชน องค์กรและอำเภอที่เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคการศึกษา เครือข่ายศาสนา เครือข่ายประชาสังคม และเครือข่ายสื่อมวลชน กำหนดการในระหว่างวันที่ 18 -19 มิถุนายน 2567  ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

 

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin