Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์  และให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พอสังเขปว่า ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีภารกิจสำคัญ ๔ ด้านคือ ๑) สร้างและสนับสนุนงานวิจัยทางเกษตร ๒) การฝึกอบรมบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรและงานฟาร์ม ๓) การพัฒนางานฟาร์มเชิงธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง และ ๔) การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  มีการดำเนินงานฟาร์มแบ่งออกเป็น ๓ แผนก ได้แก่ แผนกพืชศาสตร์ แผนกสัตวศาสตร์ และแผนก ประมง อีกทั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความมุงมั่นในการดำเนินงานด้านวิชาการแก่นักศึกษาและ ประชาชนเกษตรกรที่สนใจ และพัฒนาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์เป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่ประชาชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่สำคัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์จะเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และประเทศต่อไป

            ในการนี้ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ และคณะ ยังได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ณ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์ม(แผนกโคเนื้อ-โคนม และแผนกกระบือ)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin