Tag: Tag: sdg16

Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงาน “ระบบสารสนเทศบริหารครัวเรือนยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดกาฬสินธุ์ KHM V.2”

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

Read More »
Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต” ให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”(คณะศิลปศาสตร์)

Read More »