Tag: Tag: sdg16

Tag: sdg10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ชี้แนวทางการประกอบอาชีพ การเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจหลังสำเร็จการศึกษา

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”

Read More »
Tag: sdg10

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถ่ายภาพต้นมะหาด ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเนื่องในวโรกาสเสมด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg10

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Artists Sunday workshop สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้แรงบันดาลใจ มีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

Read More »