Tag: Tag: sdg1

Tag: sdg1

วงโปงลางศิลป์ภูไท ม.กาฬสินธุ์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม วงกลองยาวอีสาน วงโปงลาง และวงดนตรีลูกทุ่ง ในงาน “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

Read More »
Tag: sdg1

นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน “เมฆพยับหมอกเกมส์” ครั้งที่ ๕ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และความสามารถด้านกีฬาและสุขภาพ

Read More »
Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมนิทรรศการ Open House “เปิดถนนสายอาชีวะ สู่ฝันสายอาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ผลิตและพัฒนา กำลังคน อาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

Read More »
Tag: sdg1

อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ (MOU) ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) “บันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform”

Read More »
Tag: sdg1

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นที่จอดรถยนต์ชั่วคราว ในงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดประจำปี 2566

Read More »
Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 50 แห่ง ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 50 เครื่อง

Read More »