Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ประชุมร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน มกส. สู่การเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะวิชาชีพระดับชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใบผ่านการรับรองสมรรถนะวิชาชีพจาก TPQI เพื่อเป็นการรับรองว่าสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง โดยการเชื่อมโลกของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพเข้าด้วยกันบทสรุปจากการประชุม ได้บรรลุข้อตกลงว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะเป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ประเมิน สมรรถวิชาชีพ โดยมีภารกิจตั้งแต่การพัฒนา ทดสอบ และรับรอง สมรรถนะตามมาตรฐานของ TPQI โดยแต่ละคณะจะดำเนินการในการกำหนดรายละเอียดว่าจะสามารถเริ่มในการเป็นหน่วยรับรองอาชีพใดได้ก่อน และพัฒนาให้เป็นหน่วยรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปในอนาคต

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin