Tag: Tag: sdg1

Tag: sdg1

ทิศทางและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของ Stakehoiders ที่มีต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ.) คุณลักษณะของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)ที่เหมาะสมในช่วง 4 ปีข้างหน้า และแบบสำรวจความคิดเห็นความต้องการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

Read More »
Tag: sdg1

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดกาฬสินธุ์ “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย”

Read More »
Tag: sdg1

ม.กาฬสินธุ์ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 7 วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นักศึกษาเชิญตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสครบรอบ 7 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

Read More »
Tag: sdg1

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมใจทํานุบํารุงสืบสานพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ร่วมกับ คุ้มวัดดงปอ ชุมชนดงปอ ชุมชนหาดลำดวน ชุมชนหัวคู-หนองเรือ โรงเรียนชาญยุทธวิทยา และโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 5 ดง

Read More »