คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมูลนิธิปัญญากัลป์จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการทดลองจัดการตลาดและเพื่อสรุปจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9:00 – 12:00 น. ที่ผ่านมา โดยคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมูลนิธิปัญญากัลป์ได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ทั้งในระดับสถาบัน ระดับภาค และระดับประเทศ 2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ภายใต้การศึกษาวิจัยชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียนปลายทาง โดยกำหนดจัดกิจกรรม”วงธรรมชาติและการแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ (Dialogue) ครั้งที่ 3 เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการทดลองจัดการตลาดและเพื่อสรุปจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมร มะลาศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาสแก่นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin