นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมือใหม่ จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมาล้อมแห่งประเทศไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ขอแสดงความยินดี กับ นายชนะชัย สุรินทร์ นักศึกษาสังกัด #สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมือใหม่ จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมาล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ในวันที่ 29 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ ผู้ช่วยคณบดีงานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้จัดการทีมได้นำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย🎈 นายชนะชัย สุรินทร์ ประเภทการแข่งขัน : ประเภทมือใหม่🎈 นางสาวปัญญดา พินไธสงค์ ประเภทการแข่งขัน : ประเภทมือใหม่ 🎈 นางสาวจารุวรรณ วงสุนทร ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีม🎈 นางสาวภวิกา อ้วนละมัย ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีม🎈 นางสาวปิยธิดา กองพิธี ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีมรายละเอียผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเภทมือใหม่ นายชนะชัย สุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปัญญดา พินไธสงค์ ได้ลำดับที่ 10ประเภททีมประกอบด้วย นางสาวจารุวรรณ วงสุนทร นางสาวภวิกา อ้วนละมัย นางสาวปิยธิดา กองพิธี ได้ลำดับที่ 6ขอแสดงความยินดี ในความสำเร็จในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ที่เสียสละเวลาและกำลังกายกำลังใจในการฝึกฝนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าและมีความพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป และขอให้ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันในโอกาสต่อ ๆ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin