Tag: Tag: sdg1

Tag: sdg1

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอนามน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกงและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันฉัตรมงคลจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

Read More »
Tag: sdg1

นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมเชื่อมความสัมพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทมือใหม่ จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาหมาล้อมแห่งประเทศไทย

Read More »
Tag: sdg1

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับมูลนิธิปัญญากัลป์จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการทดลองจัดการตลาดและเพื่อสรุปจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

Read More »
Tag: sdg1

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลการเข้าร่วมการแข่งขัน “การสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับนักศึกษานานาชาติในระดับอุดมศึกษา ฯ ” ครั้งที่ ๘

Read More »
Tag: sdg1

เปิดแล้วศูนย์เรียนรู้ผ้าทอชุมชนแห่งแรกของเมืองกาฬสินธุ์ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอผู้ไทครูช่างศิลปหัตถกรรมแม่ประกอบ ปัญจิต”

Read More »