Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ICDL Digital Challenge ๒๐๒๓ ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์ ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ICDL Thailand พร้อมกับการเข้ารับมอบโล่ รับมอบป้ายศูนย์ประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL และรับมอบทุนการเข้าร่วมการแข่งขันโดยมอบสิทธิ์ในการสอบประเมินหลักสูตร ICDL Application Essentials มูลค่ากว่า ๑๐๕,๐๐๐ บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และได้มีการมอบหนังสือรับรองสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกรชองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่สอบผ่านมาตรฐานทักษะดิจิทัลสากล ICDL จำนวนกว่า ๓๕ คน โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม โรงเรียนดอนจานวิทยาคม และโรงเรียนอนุกูลนารี เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาไทย เข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนสุดยอดด้านทักษะความรู้ดิจิทัล โดยการคัดเลือกที่เข้มข้นจากการสอบแข่งขันระดับภูมิภาคจากสถาบันต่างๆกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน ในหลากหลายสาขา เพื่อไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ ประเทศสิงคโปร์ เป็นการรณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของเด็กไทยให้ยกระดับสู่สากล รณรงค์สร้างทัศนคติที่ดีให้นักศึกษาไทยมีความเข้าใจ เข้าถึง การเรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบ Life-Long-Learning และมีกระบวนการคิดที่ดีในการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาตนแองไปสู่การทำงานและการแข่งขันในระดับสากล และเพี่อเป็นการ Up-Skill Re-Skill ด้านทักษะดิจิทัล มีผลสัมฤทธิ์ระยะยาวครอบคลุมไปถึงโอกาสได้เข้าทำงานในองค์กรที่ดี รายได้ที่ดี ตำแหน่งที่ดี ด้วยขณะนี้ตลาดงานทั้งภายในประเทศและระดับสากลมีความต้องการกำลังคนที่มี Skills ทางด้านดิจิทัลเป็นอย่างมาก

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin