ม.กาฬสินธุ์ เตรียมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ รวมถึงการค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ผ่านมา โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องเรียนรวม 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ นายชาติ ภูดินทราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวว่า โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ คือ 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัวหรือตกใจ รวดเร็วและปลอดภัย 2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา สามารถใช้งานอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประกอบกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 1.แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานศึกษา 2.แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานศึกษา 3.การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ สายญาติสถิต และนายทองเพชร สังรวมใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยการจำลองสถานการณ์ ณ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน มีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 100 คน การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากร นักศึกษา มีทักษะ ความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สามารถปกป้อง ชีวิต และทรัพย์สิน จากอัคคีภัยได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin