ระบบสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Goverment Data)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัคร ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ […]

ระบบสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัย […]

ระบบสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัคร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ขอ […]