ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

ระบบสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Goverment Data)

อ่านต่อ »
ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

อ่านต่อ »