ระบบสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Goverment Data)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2564 ในการจัดทาข้อมูลราชการในพื้นที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin