ระบบสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องนำใบรับรองมาด้วยในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ เพื่อเป็นไปตามการป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะพิจารณาดำเนินการคัดเลือกจากข้อมูลของการสมัครและ หลักฐานประกอบการสมัคร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฯ และเป็นผู้ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งสามารถสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์เป็นรายกรณี ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในพื้นที่ตามคำสั่ง ศบค.ที่ 1/2564 กำหนดให้ 28 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม เป็นต้นไป โดย 28 จังหวัดนั้น มีดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดจันทบุรี
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. จังหวัดชุมพร
6. จังหวัดชลบุรี
7. จังหวัดตราด
8. จังหวัดตาก
9. จังหวัดนครนายก
10. จังหวัดนครปฐม
11. จังหวัดนนทบุรี
12. จังหวัดปทุมธานี
13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14. จังหวัดปราจีนบุรี
15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16. จังหวัดเพชรบุรี
17. จังหวัดราชบุรี
18. จังหวัดระนอง
19. จังหวัดระยอง
20. จังหวัดลพบุรี
21. จังหวัดสิงห์บุรี
22. จังหวัดสมุทรปราการ
23. จังหวัดสมุทรสงคราม
24. จังหวัดสมุทรสาคร
25. จังหวัดสุพรรณบุรี
26. จังหวัดสระแก้ว
27. จังหวัดสระบุรี
28. จังหวัดอ่างทอง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin