ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒


ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อตามประกาศเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามประกาศฯ โดยใส่ซองปิดผนึกถึงประธานคณะกรรมการสรรหา ฯ

ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยื่นต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๓๐ โดยให้นับวันประทับตราเป็นสำคัญ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail : councilkalasin@gmail.com

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin