Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับตัวแทนทุกภาคส่วน มองภาพอนาคตการเติบโตจังหวัดกาฬสินธุ์ 10 ปีสู่ “เมืองเกษตรสร้างสรรค์”  

              เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานและที่ปรึกษา“โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ของจังหวัดกาฬสินธุ์” พร้อมทีมงานวิจัย อีกจำนวน 20 ท่าน

                รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขอบคุณทีมงานที่ทำงานกันอย่างทุ่มเทมาโดยตลอด และต้องกราบขอบพระคุณท่านกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อมองภาพอนาคตการเติบโตจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาชน ผ่านประเด็นคำถามที่สำคัญ ประกอบด้วย

Q1 – จังหวัดกาฬสินธุ์จะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดในอีก 10 ปี ข้างหน้า (การสำรวจสภาพแวดล้อม (Horizon Scanning) โดยใช้เทคนิค STEEP (Social, Technological, Environmental, Economic, Political)?

Q2 – การเปลี่ยนแปลงระบบสนับสนุน/สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เป็นอย่างไร?

Q3 – แหล่งทรัพยากรในพื้นที่และการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นอย่างไร?

Q4 – อะไรบ้างที่คุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดกาฬสินธุ์?          

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin