มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขยายเวลาการรับสมัครการแข่งขัน การประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชิงเงินรางวัลรวม 21,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คลิก…ประกาศ ขยายระยะเวลากำหนดการแข่งขันการประกวดภ […]

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 10(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2562

คลิก……ประกาศ-วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาอธ […]

ม.กาฬสินธุ์ ระดมนักวิจัยหลากหลายสาขาพัฒนา แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาล

            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดมนักวิจัยหลากหลายสา […]