Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา  รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  (คลิก)

***********************************

ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

-วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (คลิก)

-สอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
โดยสาขาวิชา/คณะจะทำการติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครกรอกในระบบ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 14 มิถุนายน 2564

__________________________________________________________________________________________________________

คณะบริหารศาสตร์

-บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (คลิก)

-สอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
โดยสาขาวิชา/คณะจะทำการติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครกรอกในระบบ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 14 มิถุนายน 2564

__________________________________________________________________________________________________________

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

-วท.ม.การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (คลิก)

-สอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
โดยสาขาวิชา/คณะจะทำการติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครกรอกในระบบ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 14 มิถุนายน 2564

__________________________________________________________________________________________________________

คณะศิลปศาสตร์

-ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา (คลิก)

-ปร.ด. การบริหารการพัฒนา (คลิก)

-สอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
โดยสาขาวิชา/คณะจะทำการติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครกรอกในระบบ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 14 มิถุนายน 2564

___________________________________________________________________________________________________________

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 15-18 มิถุนายน 2564

____________________________________________________________________________________________________________

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin