Tag: Tag: sdg12

Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นทานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมสรุปผลการหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดกิจกรรมการแนะนำจากสภาวิศวกร และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย ประจำปีการศึกษา 2567

Read More »
Tag: sdg10

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรม ชุดอบแห้งข้าวเปลือก และโรงสีข้าวชุมชน ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลอุทัยสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า.

Read More »