Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ NBT ขอนแก่น ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการหนังประโมทัยบ้านโจด ณ บ้านโจด ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ “หนังประโมทัย ภูมิปัญญาที่กำลังเลือนหาย” มรดกไทยและมรดกพื้นถิ่นตามพันธกิจด้านทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin