รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรม ชุดอบแห้งข้าวเปลือก และโรงสีข้าวชุมชน ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลอุทัยสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ในโครงการ “การจัดการความรู้นวัตกรรมโรงสีข้าวชุมชนเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมี อาจารย์ ดร. บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนา พึ่งพันธุ์ อาจารย์ ดร. เกียรติสุดา สุวรรณปา และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ยั่งยืน เป็นผู้ร่วมวิจัย และ โครงการ“การพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยนวัตกรรมชุดอบแห้งผลผลิตเกษตรและชุดผลิตปุ๋ยอัดเม็ด” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. จักรมาส เลาหวาณิช หัวหน้าโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา และอาจารย์ ดร.ชณัฐ วิพัทนะพร ผู้ร่วมวิจัย ในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนและพัฒนาคุณภาพสังคม ประจำปี 2566โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ พลโท นุกูล นรฉันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. เป็นประธานร่วมในพิธีส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม และ นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งหมด 16 หน่วยงาน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกรโรงสีข้าวชุมชน เข้าร่วมพิธีส่งมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ การพึ่งพาและการจัดการด้วยตนเอง ตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมมือกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดำเนินการ ด้วยเห็นถึงความจำเป็นต่อการพัฒนายกระดับท้องถิ่น ต่อยอดพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่ประชาชนและชุมชนในมิติด้านต่าง ๆ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความกินดีอยู่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำมาซึ่งการผสมผสานการดำเนินการด้านการวิจัยกับด้านความมั่นคงของประเทศเป็นภารกิจร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน

ภาพ : ดร.เกียรติสุดา สุวรรณปาข่าว : งานสื่อสารองค์กร

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin