มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย ประจำปีการศึกษา 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยนายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน นายประสพสุข ทาเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมหารือขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาร่วมกันอีกด้วย .การจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือ: มุ่งเน้นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง พัฒนาความรู้และความเข้าใจของอาจารย์และบุคลากร และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีทักษะในการผลิตสื่อการสอนคุณภาพ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin