Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ FLA สานฝัน เพื่อการศึกษา 2024 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤชิต แสนปากดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า คณะศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย ดังจะเห็นได้จากการเปิดรับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายวัยทั้งกลุ่มผู้เรียน วัยทำงาน และกลุ่มผู้เรียนที่พึ่งสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งความท้าทายของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น ส่วนสำคัญคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย ในการพัฒนาต่อไปการจัดทำอย่างไรให้บัณฑิตที่สำเร็จจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีคุณภาพ ที่ได้มีมิติด้านหลักสูตรกระบวนการสอน หรือการบริการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการให้เท่านั้น ยังมีมิติด้านการดำรงชีวิตที่นักศึกษาหลายคนประสบเจอจนถึงกับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักศึกษาที่เรียนดีหลายคนต้องยุติการศึกษาต่อ คือทุนทรัพย์ในการเรียนซึ่งสิ่งนี้จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการดำเนินโครงการนี้ขึ้น ในการนี้ยังมีการมอบโล่ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษาให้กับคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังมีผู้สนับสนุนทุนการศึกษาอีกจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin