มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สภาวิศวกร จัดกิจกรรมการแนะนำจากสภาวิศวกร และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ดร.สรายุทธ ฐิตะภาส คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากกสภาวิศวกร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ และคุณปิยพร หุตานนท์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ จากสภาวิศวกร ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำจากสภาวิศวกร และขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับฟังบรรยายเพื่อเป็นแนวทางขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin