ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นทานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยัคฆ์หมอก ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการฯ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการกลาง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นถ่านสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 150 คน และอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับอนุมัติ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 เพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์” ภายใต้แผนงานย่อยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning city โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณธิดา ยลวิลาศ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต พยุงเกียรติคุณ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในกิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ภาพ : งานสื่อสารองค์กร ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย #มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin