Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นางปฏิมา บุษราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานนำทุกภาคส่วน ถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ กระทรวงแรงงาน จึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และกำหนดให้ วันที่ ๒ มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin