Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

คณะผู้บริหาร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม(MOU)Seowon University ประเทศเกาหลี ในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ Seowon University ประเทศเกาหลี โดยมี Prof. Young-mee, Kim รองอธิการบดีด้านวิชาการ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งในการ MOU ครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ร่วมกัน โดยได้กำหนดกิจกรรมเบื้องต้น 3 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (Education Transformation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education), การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา และ การทำหลักสูตรร่วม (Dual Degree) และกำหนดให้มีการประสานงานทางออนไลน์ เพื่อหารือรายละเอียดกับคณะทำงานต่อไป ในการเดินทางครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเครือข่ายของมหาวิทยาลัยซอวอน หลายแห่ง ได้แก่ บริษัท TAENAM ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการทำ OEM ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม เป็นต้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin