ม.กาฬสินธุ์ ร่วมนิทรรศการ Open House “เปิดถนนสายอาชีวะ สู่ฝันสายอาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ผลิตและพัฒนา กำลังคน อาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้แทนอธิการบดีฯ เข้าร่วมโครงการนิทรรศการ Open House “เปิดถนนสายอาชีวะ สู่ฝันสายอาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ผลิตและพัฒนา กำลังคน อาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ ที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล ร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อการมีงานทำ รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา พัฒนาสมรรถนะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re- skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบหลายหลาย โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมถึงแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความสัมพันธ์อันดี กับเครือข่าย ในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ผู้ปกครอง และชุมชน และเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น จากนั้น ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ผลิตและพัฒนา กำลังคน อาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีตัวแทนจากสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า ๗๐ แห่งเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU) ในครั้งนี้ ซึ่งเเขกผู้มีเกียรติอีกจำนวนมากเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin