ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพยับหมอก อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ และนายอรรถ เพิ่มสิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานถึงโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2569 ครอบคลุมมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการ และเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามโครงสร้างระบบราชการและกรอบกฎหมาย และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ กำหนดตำแหน่ง วิเคราะห์ค่างาน ปริมาณงาน คุณภาพงาน การวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจ ประเมินความต้องการกำลังคน การวางแผนการใช้กำลังคน คุ้มค่าควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล และภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ กำหนดการจัดกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 .นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) กำหนดให้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ มีมติเห็นชอบและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin