ม.กาฬสินธุ์ ร่วม วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร MOU ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางความร่วมมือ ด้านวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยลงนามระหว่าง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรทั้งสองฝ่าย วัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะหรือคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น แลกเปลี่ยนทรัพยากรในการดำเนินงานด้านวิชาการ ร่วมกันดำเนินงานวิจัย และบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาด้านวิชาการอื่น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin