Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกข้อตกลงลงนามคู่พัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทพื้นที่ สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ท.ศ. 2566 และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการโดยการใช้พื้นที่เป็นฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาพสินธุ์ เขต 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาพสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาพสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาพสินธุ์ เทศบาลเมืองกาพสินธุ์ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค หน่วยจัดการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาตามบริบทพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน 4 โครงการหลัก โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (IFTE) โครงการพลเมืองดี และโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ (CLC) ของจังหวัดการสินธุ์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin