ม.กาฬสินธุ์ ได้รับการจัดอันดับ SDG 1 ขจัดความยากจน อันดับ 201-300 ของโลก อันดับ 11 ของประเทศ และSDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับ 301- 400 ของโลก อันดับ 8 ของประเทศ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดอันดับ จาก THE Impact Rankings 2023 สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย “THE Impact Rankings 2023” โดยประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 1,625 แห่ง ใน 112 ประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้ง 17 ด้าน ในปีนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ส่งข้อมูลเข้ารับการจัดดับเป็นปีที่ 2 โดยส่งผลการดำเนินงาน จำนวน 6 ด้าน คะแนนในภาพรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อยู่ในอันดับที่ SDG 1 การขจัดความยากจน อันดับ 11 ของประเทศไทย ได้อันดับ 201-300 ของโลกโดยคิดคะแนน Sustainable Development หรือ SDGs ที่มีค่าคะแนนสูงที่ ผลการจัดอันดับด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2023 THE Impact Rankings 2023 จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งข้อมูล 6 ด้าน

  • SDG 1 : การขจัดความยากจน อันดับ 11 ของประเทศไทย ได้อันดับ 201-300 ของโลก
  • SDG 5 ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับ 8 ของประเทศไทย ได้อันดับ 301- 400 ของโลก
  • SDG 16 : สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง อันดับ 9 ของประเทศไทย ได้อันดับ 401-600 ของโลก
  • SDG 4 คุณภาพการศึกษา อันดับ 20 ของประเทศไทย ได้อันดับ 401-600 ของโลก
  • SDG 11 : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน อันดับ 34 ของประเทศไทย ได้อันดับ 601-800
  • SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับ 38 ของประเทศไทย อันดับ 801-1000 ของโลก

Search | Times Higher Education (THE)

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin