Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง 💠📌โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของทักษะทางด้านดิจิทัลที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 📌 พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้สร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความเป็นเลิศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ📌 ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 55 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 95 คน โดยจัดกิจกรรม🔸กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านดิจิทัลที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน🔸กิจกรรมทดสอบสมรรถนะดิจิทัล ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และเฟ้นหาน้องๆ ที่มีผลสอบสมรรถนะผ่านเกณฑ์และเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา รับทุนเข้าสอบเพื่อรับ Certificate ระดับโลกของสถาบัน ICDL มูลค่าไม่ต่ำกว่า 3,500 บาท ‼️📣📣 จากกิจกรรมดังกล่าวจึงมีน้องนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 32 คน รายละเอียดดังโพสต์ 📣📣📲 ในการนี้น้องๆ นักเรียนนักศึกษา สามารถเข้าไป Download ภาพประกอบการอบรม และเอกสารประกาศได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ ▶️▶️https://drive.google.com/…/1Qi2q4TCDUb1HtqYXUj45…ในการนี้ศูนย์พัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกท่าน และขอขอบคุณ🔸สถาบัน ICDL Thailand ผู้สนับสนุนหลักที่เป็นกำลังสำคัญในการมอบโอกาสแก่น้องๆอย่างทั่วถึง🔸ผู้บริหาร และคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ,ผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะที่ไว้วางใจส่งน้องๆมาร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้🔸ขอบคุณวิทยากรอาจารย์จุมพล ทองจำรูญผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา สุรางค์กูลอาจารย์ณภัทรวรัญญ์ ศรีฮาตรนายปิยิ บุญราชนายมานพ คำประเทืองและนางสาววรรณวิสาข์ จันทร์สมัย

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin