Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KSU-Rebranding และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Rebranding) สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้องค์กร เป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจความสำคัญของ Brand องค์กร และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับ Rebranding มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรพิเศษ จากคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ในครั้งนี้ ทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วย อาจารย์กานต์ เชาวน์นิรัติศัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์ , ดร.พิทยา พละพลีวัลย์ และนายธิติพันธุ์ รักษาความดี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 9 ส่วนราชการ เข้าร่วมจำนวน 70 คน . รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มุ่งมั่นดำเนินงานตามวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570” ด้วยความมุ่งมั่น แน่วแน่และศรัทธาจากการหล่อหลอมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ให้เป็นที่พึ่งของสังคม ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม” ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ด้วยความสำคัญของการศึกษา ถือว่าเป็นหัวใจหลักสำหรับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในประเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดใหมีการจัดโครงการสัมมนานี้ เพื่อเป็นการกำหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อดึงดูดความน่าสนใจจากลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin