Tag: Tag: sdg17

Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกัน” โครงการวิจัยย่อย “การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในการจัดการสารสนเทศร่วมกันของพลเมืองท้องถิ่น”

Read More »