Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวางระบบการทำงาน EdPEx ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนงานร่วมกับคณะกรรมการในการวางระบบการทำงาน EdPEx ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยนำเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx) มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ดังกล่าว ในการบริหารงาน โดยมีการวางแผนและจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในปีการศึกษา 2566 ได้มีการนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการบริหารทั้งในระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน เพื่อยกระดับการบริหารงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปภาพ/ ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin