Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง StudioEquipment ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น ธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน การนำเสนอผลงานโดยนักศึกษา จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วยโครงการย่อยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายลิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด โครงการย่อยกลุ่มผักสดใสโครงการย่อยข้าวหลามหาดดอกเกตุต้นตำหรับแม่ปราณีย์ โครงการย่อยกลุ่มทอเสื่อกกบ้านน้อย ตำบลม่วงนาโครงการย่อยหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านเป้า การจัดทำโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนและผู้ประกอบการให้มีทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นำความรู้และทักษะไปทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนได้ขอบคุณ

ภาพข่าว : นางสาวกรกนก พื้นผา

ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส. #KSU#KalasinUniversity#สื่อสารองค์กร

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin