Tag: Tag: sdg12

Tag: sdg11

จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ตามระบบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน

Read More »
Tag: sdg12

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”

Read More »
Tag: sdg10

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม. กาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชน

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นทานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »