จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ตามระบบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน การประชุมรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้าตามระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน  โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีมติรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้าตามระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน  จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย

นางอุตสา จิตกระเสริม พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดทำระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงานที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดให้มีการประเมินคุณภาพสินค้าโดยคณะทำงานพิจารณาคำขอ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ฯ ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ณ พื้นที่แปลงปลูกพุทรานมบ้านโพนในเขตอำเภอคำม่วง และ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าที่สมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)  สินค้าพุทรานมบ้านโพน โดยมีผู้สมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ (GI) สินค้าพุทรานมบ้านโพน จำนวนทั้งสิ้น 24 ราย  แบ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบค้า แบบรายเดี่ยว จำนวน 23 ราย และผู้ผลิตและผู้ประกอบการแบบรายกลุ่ม จำนวน 1 กลุ่ม(สมาชิก 106 ราย)  มีผู้ผ่านการประเมิน 23 รายซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้นำผลการรับรองของคณะกรรมการอำนวยการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าพุทรานมบ้านโพน ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ปนัดดา โมกขะรัตน์

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin