ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดีขึ้น KSU@HAPPY RELAX

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันที่ 23 เมษายน 2567  เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Co – working space ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริหารสินทรัพย์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข KSU@HAPPY RELAX โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

นางปฏิมา บุษราคัม  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมการสร้างความสุขในที่ทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดีขึ้น อีกทั้งยังให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานก่อให้เกิดการรังสรรค์  ทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุด ขององค์กร สร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่นภายในองค์กร ให้บุคลากรมีความสุข ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร อีกทั้งยังกระตุ้นและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการบริการและปฏิบัติงาน ในทุกระดับ                           

นางปฏิมา บุษราคัม เผยว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจำนวน ๔๕ คน ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นวิทยากรวิทยากร 

นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ  รองอธิการบดี  กล่าว่า จากคำกล่าวของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จะเห็นว่า “องค์กรแห่งความสุข” เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ คนทำงานมีความสุข (Happy People) ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Home) และชุมชนสมานฉันท์ (Happy Team Work) ขับเคลื่อนโดยใช้แนวทางความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) ประกอบด้วย สุขภาพดี (Happy Body) น้ำใจงาม (Happy Heart) สังคมดี (Happy Society)  ผ่อนคลาย (Happy Relax) พัฒนาสมอง (Happy Brain) ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul)  ปลอดหนี้ (Happy Money) และครอบครัวดี (Happy Family) ซึ่งบุคลากรในองค์กร ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และเป็นกำลังหลักการพัฒนาตามนโยบาย การสร้างองค์ความรู้ และการขับเคลื่อนเครือข่ายในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร ด้วยเห็นความสำคัญว่า เมื่อบุคลากรในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลกระทบที่ดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชนและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ ดังนั้น หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้ทำงานอย่างมีความสุข จึงส่งผลให้ผลผลิตขององค์กรสูงขึ้น คุณภาพของงานและบริการดีขึ้น และจะส่งผลดีต่อองค์กรก่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin