ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ”การขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต (โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการการขับเคลื่อนหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อต่อต้านการทุจริต (โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์) ได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุน ป.ป.ช. เป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน บุคลากรภาครัฐมีพฤติกรรมที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี เผยว่า โดยกระบวนการขับเคลื่อนแรกด้วยการปรับความคิดเชิงลบ ล้างความท้อถอย พิชิตความขี้เกียจ และนำไปสู่การปลูกฝังทางความคิด และทัศนคติ กระบวนการที่สองการพัฒนาแนวคิดบวก ให้หลักการจูงใจให้เห็นจริง พัฒนา แนวคิดใหม่ อุดมการณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต และกระบวนการที่สามการเป็นผู้ชี้นำสังคม รัก บ้านเมือง และเป็นผู้ถ่ายทอด วิทยากรโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 900 คน โดยวิทยากรในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายณฤทธ์ กำจร นางสาวธัญพิมล เทพไกรวัล นางสาวน้ำเพชร ธรรมเจตนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเจตน์ ชัยภูมิ อาจารย์ธีรนันท์ ขันตี

ภาพ/ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น#มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#มกส#งานสื่อสารองค์กร#KSU#KalasinUniversity

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin