ม.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านจัดการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.00 ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดย รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกล่าวนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการจัดการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันจัดการศึกษา เทียบโอนสมรรถนะ  และสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วย กิตส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับทักษะและสมรรถนะของบุคคล เพิ่มคุณค่าชีวิตและศักยภาพของบุคคล การพัฒนาฝีมือแรงงาน สมรรถนะจากการทำงานและการประกอบอาชีพ รวมถึงประสบการณ์ของบุคคล ให้เกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านทางการจัดการศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อีกฝ่าย นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  พยานประกอบด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนายประสพสุข ทาเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ อีกทั้งยังมอบชุดเครื่องมือพื้นฐานการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) จำนวน 40 คน

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin